Nasze działania

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Dbamy o to, aby Twoje wewnętrzne piękno było w pełni widoczne na zewnątrz. Chcemy, aby odkrywanie sensu stawało się dla Ciebie siłą motywującą do poprawy jakości Twojego życia. Towarzyszymy w poszukiwaniu światła nawet w najciemniejszych dolinach.

Logoterapeutyczna Grupa Wsparcia

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, nie radzisz sobie z codziennymi trudnościami, doświadczasz pustki, niemocy, poczucia beznadziei i utraty sensu życia, czujesz się samotny i niezrozumiany, ta grupa jest dla Ciebie.

Uczestnictwo w grupie umożliwi Ci:

 • wsparcie ze strony terapeutów i grupy

 • wzgląd we własne stany emocjonalne

 • zrozumienie, nazywanie i wyrażanie swoich emocji

 • poznanie źródeł swoich kryzysów i problemów

 • znalezienia nowych rozwiązań

 • pracę nad sobą, samorozwój, polepszenie jakości życia

 • zdobycie umiejętności budowania konstruktywnych i dojrzałych relacji

Czas trwania:

1,5 godziny

Kiedy:

Środa 18:30-20:00 (od 19 października)

Gdzie:

ul. św. Jana 3/5 (na domofonie 42, II piętro)

Obszary pracy:

 • kryzysy egzystencjalne

 • pustka duchowa

 • depresja

Cennik:

 • 400 zł miesięcznie (4 spotkania)

Kontakt:

 • logoterapia.krakow@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/ays7KpBXvZmhGMMW6

O przyjęciu do grupy decyduje terapeuta prowadzący po wstępnej kwalifikacji

Gabinet Poradnictwa i Logoterapii

Gabinet znajduję się w Poradni Pro Humana Vita na ul. Lipińskiego 15/1-2 (http://przychodniaprohumana.pl)

Obszary pracy:

 • kryzysy egzystencjalne

 • traumy

 • depresja

 • uzależnienia

 • zaburzenia lękowe

 • autoagresja

 • fobie społeczne

Cennik:

 • konsultacja/poradnictwo | 120 zł

 • terapia/logoterapia | od 120 zł

Harmonogram dyżurów terapeutów i telefon znajdują się w zakładce Kontakt.

Międzyuczelniane Koło Naukowe Logoterapii

 • Zapraszamy do niego wszystkich studentów (zwłaszcza kierunków: psychologia, pedagogika, medycyna, filozofia, teologia, socjologia) zainteresowanych logoterapią oraz postacią i twórczością Viktora E. Frankla.

 • Koło Naukowe Logoterapii ma charakter międzyuczelniany, spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu.

 • Zgłoszenia na adres: logoterapia.krakow@gmail.com

Warsztaty i szkolenia

 • Program profilaktyczno - wychowawczy „Cuder - żyj z sensem” (Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”);

 • Szkolenia logo-wychowawców (nauczycieli, rodziców, opiekunów) w oparciu o założenia logoteorii i logoterapii V. E. Frankla

 • Warsztaty logo-profilaktyczne / terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli wzmacniające poczucie sensu życia (cele życia, afirmacja życia, ocena własnego życia, sens życia).

Zapraszamy na warsztaty logoterapeutyczne przeznaczone dla wszystkich, dla których ważne jest osobiste poczucie sensu życia oraz dla tych, którzy pracują z osobami poszukującymi sensu życia lub będącymi w kryzysach egzystencjalnych.

Data: 26 listopada (sobota)

Plan warsztatów:

9.00 - Wprowadzenie teoretyczne do Logoterapii

10:30 - przerwa kawowa

11.00 - Autorefleksja/Doświadczenie siebie. Wymiar duchowy (noetyczny) człowieka w praktyce - blok warsztatowy

14.00 - przerwa obiadowa

15.00 - Kryzys tożsamości/sens tożsamości - odkrywanie swojej tożsamości jako narzędzie szukania sensu - blok warsztatowy

18.00 - Zakończenie

Prowadzący:

- dr Jolanta Kraśniewska

nauczyciel akademicki, pedagog, teolog, terapeuta, mediator, logoterapeuta

- mgr Michał Kuś

psycholog, psychoterapeuta, coach, logoterapeuta

Koszt : 300 zł od osoby (w cenie obiad i serwis kawowy)

Miejsce: Manresa - Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej - plac mariacki, drewniane drzwi po prawej stronie od wejścia do kościoła św. Barbary

Zgłoszenia poprzez formularz:

https://forms.gle/RccEN875k2YKLAKH6

Zapisy do 20 listopada. Ilość miejsc ograniczona.

 • Samopomocowe Grupy Wsparcia „Poszukiwacze sensu” jako miejsce do pracy interwencyjnej, krótkoterminowej
  i długoterminowej w celu dzielenia się doświadczeniami związanymi ze zjawiskiem pustki egzystencjalnej i brakiem poczucia sensu życia;

 • Logo-Warsztaty, czyli praca z ciałem, emocjami i sensem (fizjoterapia, trening uważności, relaksacja, logoterapia)

Pedagogika sensu i logo-profilaktyka

To podejścia realizowane razem z Fundacją Wspomagającą Wychowanie "Archezja" (http://archezja.com).

sposób myślenia, który może stać się podstawą realizowania programów profilaktyczno-wychowawczych w czasach kryzysu i pandemii;

brak sensu i pustka egzystencjalna jako istotny czynnik ryzyka;

wzmacnianie potencjału, praca z wartościami (przejście od deklarowanych do realizowanych); wzmacnianie autorytetów


Nadrzędnym celem pedagogiki sensu jest poprawa stanu zdrowia psychicznego polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie zminimalizowanie problemu uzależnień i szeroko pojętych zachowań ryzykownych.

Słaba kondycja psychiczna jest widoczna i odnotowana w wielu raportach dotyczących skali patologicznych zjawisk, takich jak: alkoholizm, narkomania, depresje, uzależnienia behawioralne oraz poczucie rozpaczy i samotności. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną zamachów samobójczych, a raport o skali tego zjawiska w Polsce jest porażający, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych w czasie pandemii Covid-19. Warto dodać, że ilość zamachów samobójczych jest istotnym wskaźnikiem kondycji psychicznej społeczeństwa.

Raport specjalny przygotowany przez Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego pokazuje, jaki procent przyczyn śmierci w poszczególnych grupach wiekowych stanowi samobójstwo. W okresie 2016 - 2019 r. tendencja jest wzrostowa we wszystkich grupach wiekowych. Najbardziej poruszający jest procent śmierci samobójczej w grupie wiekowej 19 - 24 lat, wynosi w skali ogólnopolskiej 27 %, a w Małopolsce dochodzi do 40 %. Druga pod względem samobójstw jest grupa 25 - 29 lat i wynosi 22% wszystkich śmierci. Z tych przerażających danych oraz z obserwacji działania systemu pomocy społecznej wynika, że nie mamy efektywnego sposobu na pomaganie w sytuacjach kryzysowych.

Szukając skutecznych rozwiązań, przyglądaliśmy się jak radzono sobie w dramatycznych kryzysach w przeszłości, czy pojawiały się rozwiązania systemowe, wykraczające poza indywidualną pomoc psychologiczną czy duchową. W analogicznej sytuacji w Austrii, w końcu lat 30 ubiegłego wieku, wręcz stuprocentową skutecznością wykazał się profesor Viktor Frankl – twórca tzw. Trzeciej Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii, stosując swoją autorską metodę - logoterapię. Według logoterapii, człowiek zawsze ma możliwość przekucia każdej porażki i tragedii w zwycięstwo, natomiast pomiędzy patologicznym cierpiętnictwem a ucieczką od cierpienia jest jeszcze jedna droga — odkrycie jego sensu.

Zdaniem V. Frankla u źródeł patologicznych zjawisk psychicznych, jak narkomania, alkoholizm, przestępczość młodocianych, depresje i zamachy samobójcze leży ostatecznie pustka życiowa i nuda, brak głębszego sensu życia, brak wyższych ideałów i celów,
a nastawienie tylko na konsumpcję i użycie, co szybko musi prowadzić do wyczerpania i przesytu życiowego. Utrata ukierunkowania na sens i wartości, czyli na świat Logosu, prowadzi do powstania pustki egzystencjalnej i frustracji, co z kolei w prostej linii wiedzie do różnych zaburzeń.

Zwłaszcza młodzi ludzie bardzo często sięgają po złudne namiastki szczęścia, alkohol czy narkotyki wtedy, gdy stracą tę podstawową orientację na sens i wartości, gdy zagubią się w życiu i nie wiedzą jakie jest ich powołanie i sens życia, ale też go nie szukają. Działania profilaktyczne oparte o teorię Frankla, oraz antropologię adekwatną K. Wojtyły rozwijane są od lat przez naszą fundację „Archezja”. Ciągle prowadzimy ewaluację efektów tych działań i uczymy się w praktyce skutecznego działania. Dzięki doświadczeniu i bliskiej współpracy w ekspertami Krakowskiego Instytutu Logoterapii, powstała koncepcja logo-profilaktyki, czyli działań teoretycznie osadzonych w logoteorii V. Franklaz zastosowaniem metod logoterapii, pedagogiki przeżyć i autorskich metod, m.in. imersji w grę.

Nasze doświadczenia w pracy profilaktyczno-wychowawczej oraz dane z ewaluacji naszych programów profilaktycznych potwierdzają potrzebę systemowego wdrożenia pedagogiki sensu do obszaru wychowania, profilaktyki, prewencji i interwencji kryzysowej. Widzimy potrzebę lepszej koordynacji działań pomocowych, badań nad przyczynami zjawiska i interwencji kryzysowej w Polsce. W naszym kraju istnieje wiele instytucji, NGO, punktów konsultacyjnych, interwencji kryzysowej, jest wiele działań przynoszących pozytywne efekty, ale brakuje systemowej koordynacji tych działań. Te systemowe działania powinny opierać się na dostępnej, skutecznej i krótkoterminowej pracy profilaktyczno-wychowawczej opartej o naukowe podstawy, a szczególnie logoteorię, której założenia wskazują na skuteczne przeciwdziałanie słabej kondycji psychicznej naszego społeczeństwa.

Badania naukowe

W marcu i maju 2021 roku dr Roman Solecki i dr Piotr Hreciński podjęli szeroko zakrojone badania wśród dzieci i młodzieży, dotyczące:

 • trudności epidemii

 • poczucia sensu życia

 • depresji

 • uzależnienia od Internetu

 • relacji w rodzinie

 • post-traumatycznego wzrostu

 • wartości

W badaniu w marcu wzięło udział 509 uczniów ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego w wieku 11-16 lat.

Ogólne wnioski z badań:

 • Blisko 40% badanych ujawnia jakieś trudności, większość z objawami depresji.

 • Objawy depresyjne (ze współwystępującym uzależnieniem lub nie) wykazują największy związek z jakością relacji rodzinnych (przede wszystkim z komunikacją i spójnością).

 • Brak objawów depresyjnych współwystępuje z szukaniem pomocy u rodziców.

 • U znajomych z Internetu najczęściej szukają pomocy osoby z współwystępującymi objawami depresji i uzależnienia.

 • U nikogo nie szukają pomocy najczęściej osoby z objawami depresji (też depresji i uzależnienia); najczęściej też oni deklarują, że radzą sobie sami.

Copyright © 2022 Krakowski Instytut Logoterapii. Wszystkie prawa zastrzeżone.