Nasze działania

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Dbamy o to, aby Twoje wewnętrzne piękno było w pełni widoczne na zewnątrz. Chcemy, aby odkrywanie sensu stawało się dla Ciebie siłą motywującą do poprawy jakości Twojego życia. Towarzyszymy w poszukiwaniu światła nawet w najciemniejszych dolinach.

Studia Podyplomowe "Personalizm i Logoterapia w nauczaniu i wychowaniu"

"Poszukiwacze sensu" - grupy wsparcia dla młodzieży

"Poszukiwacze sensu" to projekt młodzieżowych grup wsparcia organizowanych w szkołach średnich. 

Pomysł zrodził się po naszych badaniach kondycji psychicznej młodzieży z roku 2021 oraz w ramach małopolskiego programu logoprofilaktycznego
„Żyj z sensem” (Fundacja "Archezja"). Wyniki przebadanej grupy ponad 4 tys. uczniów z małopolski ze 140 szkół pokazały nam skale objawów depresji, uzależnienia od Internetu czy zachowań autodestrukcyjnych.

Jednym z wniosków było stworzenie grup wsparcia dla młodzieży: 

Kolejna III edycja projektu jest planowana od września 2024 roku.

Szkoły Ponadpodstawowe, które są chętne do uruchomienia takich grup wsparcia są proszone o wypełnienie formularza: https://forms.gle/8xRYQQrQBB8Z7QbB8


Szkolenie dla prowadzących grupy wsparcia w nowej edycji odbędzie się we wrześniu.

Formularz zapisowy: https://forms.gle/U9f7WzXU4XbuHpbo8


Więcej informacji poprzez adres mailowy:

logoterapia.krakow@gmail.com

Szkoła Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej

Zakończyły się zapisy na II i III edycją Szkoły Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V. E. Frankla.


Kolejna edycja jest planowana od roku 2026.

Zapisy dla chętnych: 

https://forms.gle/6Rfo2dCARLPYjubD7


Międzyuczelniane Koło Naukowe Logoterapii

Logoprofilaktyka i pedagogika sensu

To podejścia realizowane razem z Fundacją Wspomagającą Wychowanie "Archezja" (http://archezja.pl).

sposób myślenia, który może stać się podstawą realizowania programów profilaktyczno-wychowawczych w czasach kryzysu i pandemii;

brak sensu i pustka egzystencjalna jako istotny czynnik ryzyka;

wzmacnianie potencjału, praca z wartościami (przejście od deklarowanych do realizowanych); wzmacnianie autorytetów


Logoprofilaktyka

Termin: Tomasz Gubała

Koncepcja: Tomasz Gubała, dr Roman Solecki

Pierwszy program: Tomasz Gubała, Karolina Gubała, Magdalena Słowik

Pierwszy artykuł: dr Roman Solecki

Pierwszy artykuł naukowy: dr Karolina Kmiecik-Jusięga

Pierwsze badania: dr Roman Solecki, dr Piotr Hreciński

 

Historia

Logoprofilaktyka – termin użyty po raz pierwszy przez Tomasza Gubałę (Prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja) w celu nazwania nurtu profilaktycznego opartego o założenia Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii V. E. Frankla. Inspiracją do wprowadzenia terminu była rozmowa z dr Romanem Soleckim (Dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii) na temat wyników badań dotyczących kondycji psychicznej młodzieży podczas pandemii w 2021 roku i naglącej potrzeby odpowiedzi na kryzys egzystencjalny. Podczas rozmowy pojawia się również pojęcie Pedagogiki sensu, którego używa dr Roman Solecki na określenie nurtu w pedagogice, gdzie wychowanie do poczucia sensu życia staje się fundamentem pracy profilaktyczno-wychowawczej. Razem z Tomaszem Gubałą tworzą definicję Pedagogiki sensu i Logoprofilaktyki.

Autorami koncepcji logoprofilaktyki są Tomasz Gubała i Roman Solecki. Refleksję teoretyczno-badawczą nad logoprofilaktyką podejmuje Krakowski Instytut Logoterapii, natomiast realizacją w praktyce, prowadzeniem programów logoprofilaktycznych i szkoleniami logoprofilaktyków zajmuje się Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja. Autorami pierwszego programu logoprofilaktycznego w Polsce są: Tomasz Gubała, Karolina Gubała i Magdalena Słowik. Pierwszy artykuł naukowy na temat nowej koncepcji logoprofilaktyki napisała dr Karolina Kmiecik-Jusięga.

Pierwszym w Polsce programem logoprofilaktycznym jest program „Żyj z sensem” Fundacji Archezja na który składają się 3 moduły: CUDER, Autorytet, Sens.  W 2022 roku zrealizowano małopolski program logoprofilaktyczny „Żyj z sensem” w ramach którego zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję „Żyj z sensem – logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjalny człowieka” oraz przeprowadzono szeroko zakrojone badania dotyczące kondycji psychicznej młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rekomendacją programów logoprofilaktycznych na terenie Polski zajmuje się Krakowski Instytut Logoterapii. Pierwszą rekomendację otrzymał program „Żyj z sensem”.


Definicja Logoprofilaktyki

Logoprofilaktyka to koncepcja zastosowania Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii prof. V. E. Frankla do profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej, zawierająca wielowymiarową, integralną i personalistyczną wizję człowieka. Logoprofilaktyka jest  do zastosowania w zapobieganiu takim zjawiskom jak: depresja, myśli samobóje, zachowania autodestrukcyjne, uzależnienia czy pustka egzystencjalna.

Logoprofilaktyka ma na celu wspieranie młodych ludzi w budowaniu dojrzałego świata wartości i realizacji ich potrzeb egzystencjalnych, pragnień, marzeń i celów życiowych, odpowiedzialnego korzystania z wolności, dostrzegania sensu życia oraz szczęścia rozumianego jako wynik czynienia dobra i realizowania wartości, które mają potencjał sensotwórczy.

Zasadą logoprofilaktyki jest posługiwanie się nieredukcjonistyczną, wielowymiarową koncepcją ludzkiego istnienia, a także podkreślanie ludzkiej podmiotowości, zwłaszcza zdolności do autotranscendencji oraz akcentowanie wolności i odpowiedzialności człowieka ukierunkowanej na sens życia.

Założenia


Nadrzędnym celem pedagogiki sensu jest poprawa stanu zdrowia psychicznego polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie zminimalizowanie problemu uzależnień i szeroko pojętych zachowań ryzykownych.

         Słaba kondycja psychiczna jest widoczna i odnotowana w wielu raportach dotyczących skali patologicznych zjawisk, takich jak: alkoholizm, narkomania, depresje, uzależnienia behawioralne oraz poczucie rozpaczy i samotności. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną zamachów samobójczych, a raport o skali tego zjawiska w Polsce jest porażający, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych w czasie pandemii Covid-19. Warto dodać, że ilość zamachów samobójczych jest istotnym wskaźnikiem kondycji psychicznej społeczeństwa.

         Raport specjalny przygotowany przez Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego pokazuje, jaki procent przyczyn śmierci w poszczególnych grupach wiekowych stanowi samobójstwo. W okresie 2016 - 2019 r. tendencja jest wzrostowa we wszystkich grupach wiekowych. Najbardziej poruszający jest procent śmierci samobójczej w grupie wiekowej 19 - 24 lat, wynosi w skali ogólnopolskiej 27 %, a w Małopolsce dochodzi do 40 %. Druga pod względem samobójstw jest grupa 25 - 29 lat i wynosi 22% wszystkich śmierci. Z tych przerażających danych oraz z obserwacji działania systemu pomocy społecznej wynika, że nie mamy efektywnego sposobu na pomaganie w sytuacjach kryzysowych.

         Szukając skutecznych rozwiązań, przyglądaliśmy się jak radzono sobie w dramatycznych kryzysach w przeszłości, czy pojawiały się rozwiązania systemowe, wykraczające poza indywidualną pomoc psychologiczną czy duchową. W analogicznej sytuacji w Austrii, w końcu lat 30 ubiegłego wieku, wręcz stuprocentową skutecznością wykazał się profesor Viktor Frankl – twórca tzw. Trzeciej Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii, stosując swoją autorską metodę - logoterapię. Według logoterapii, człowiek zawsze ma możliwość przekucia każdej porażki i tragedii w zwycięstwo, natomiast pomiędzy patologicznym cierpiętnictwem a ucieczką od cierpienia jest jeszcze jedna droga — odkrycie jego sensu. 

         Zdaniem V. Frankla u źródeł patologicznych zjawisk psychicznych, jak narkomania, alkoholizm, przestępczość młodocianych, depresje i zamachy samobójcze leży ostatecznie pustka życiowa i nuda, brak głębszego sensu życia, brak wyższych ideałów i celów,
a nastawienie tylko na konsumpcję i użycie, co szybko musi prowadzić do wyczerpania i przesytu życiowego. Utrata ukierunkowania na sens i wartości, czyli na świat Logosu, prowadzi do powstania pustki egzystencjalnej i frustracji, co z kolei w prostej linii wiedzie do różnych zaburzeń.

         Zwłaszcza młodzi ludzie bardzo często sięgają po złudne namiastki szczęścia, alkohol czy narkotyki wtedy, gdy stracą tę podstawową orientację na sens i wartości, gdy zagubią się w życiu i nie wiedzą jakie jest ich powołanie i sens życia, ale też go nie szukają. Działania profilaktyczne oparte o teorię Frankla, oraz antropologię adekwatną K. Wojtyły rozwijane są od lat przez naszą fundację „Archezja”. Ciągle prowadzimy ewaluację efektów tych działań i uczymy się w praktyce skutecznego działania. Dzięki doświadczeniu i bliskiej współpracy z ekspertami Krakowskiego Instytutu Logoterapii, powstała koncepcja logo-profilaktyki (Tomasz Gubała), czyli działań teoretycznie osadzonych w logoteorii V. Franklaz zastosowaniem metod logoterapii, pedagogiki przeżyć i autorskich metod, m.in. imersji w grę.

         Nasze doświadczenia w pracy profilaktyczno-wychowawczej oraz dane z ewaluacji naszych programów profilaktycznych potwierdzają potrzebę systemowego wdrożenia pedagogiki sensu (Roman Solecki) do obszaru wychowania, profilaktyki, prewencji i interwencji kryzysowej. Widzimy potrzebę lepszej koordynacji działań pomocowych, badań nad przyczynami zjawiska i interwencji kryzysowej w Polsce. W naszym kraju istnieje wiele instytucji, NGO, punktów konsultacyjnych, interwencji kryzysowej, jest wiele działań przynoszących pozytywne efekty, ale brakuje systemowej koordynacji tych działań. Te systemowe działania powinny opierać się na dostępnej, skutecznej i krótkoterminowej pracy profilaktyczno-wychowawczej opartej o naukowe podstawy, a szczególnie logoteorię, której założenia wskazują na skuteczne przeciwdziałanie słabej kondycji psychicznej naszego społeczeństwa. 

Badania naukowe

Raport z badania ankietowego kondycji psychicznej młodzieży 2023.

Badane zjawiska: depresja, uzależnienie od Internetu, poczucie sensu życia, relacje z rodzicami, wsparcie społeczne, aktywność w Sieci, marzenia i cele, wartości.

https://drive.google.com/file/d/1wim4sU64IIcGZ6W0y-Mek2Ukrqe2LFhM/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1zzr8WnoKoG-FjgUJDhBZiRET3bPBMj6Y/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1ywg3laJvN9j3XnV8FumW5Ev0O5Ym9Lqx/view?usp=sharing


Badanie było realizowane razem z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Wyniki przebadanej grupy ponad 3,5 tys. uczniów z małopolski ze 140 szkół pokazały nam skale objawów depresji, uzależnienia od Internetu czy zachowań autodestrukcyjnych. 


Badanie zawiera takie obszary jak:

- poczucie sensu życia

- uzależnienie od Internetu

- depresja

- wsparcie społeczne i autorytety

- marzenia młodych ludzi


Stworzony w ramach projektu "Żyj z sensem", czyli programu logoprofilaktycznego realizowanego przez ARCHEZJA - Fundacja Wspomagająca Wychowanie przy współpracy Krakowskiego Instytutu Logoterapii.

- Więcej o projekcie na stronie: www.zyjzsensem.pl

- Osoby chętne na szkolenia z logoprofilaktyki, które chciałyby zostać logoprofilaktykami mogą pisać na adres e-mail: profilaktyka@archezja.pl


W marcu i maju 2021 roku dr Roman Solecki i dr Piotr Hreciński podjęli szeroko zakrojone badania wśród młodzieży, dotyczące:

W badaniu w marcu wzięło udział 509 uczniów ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego w wieku 11-16 lat.

Raport w pdf: https://drive.google.com/file/d/10bPCbiuoxbEoNIcdMs653rqoe3CgRSl6/view?usp=sharing (pobierz)

Szkolenia i warsztaty


Gabinet Poradnictwa i Logoterapii

Obszary pracy:

Cennik:

Ceny ustalane są indywidualnie z terapeutami. 

Telefon do terapeutów znajdują się w zakładce Kontakt.

Logoterapeutyczne Grupa Wsparcia

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, nie radzisz sobie z codziennymi trudnościami, doświadczasz pustki, niemocy, poczucia beznadziei i utraty sensu życia, czujesz się samotny i niezrozumiany, nasze grupy są dla Ciebie: 

Wszystkie grupy wznowią swoją działalność po wakacjach

Copyright © 2022-2024 Krakowski Instytut Logoterapii. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Powyżej oznaczone inicjatywy i formy działalności Fundacji Krakowski Instytut Logoterapii pozostają pod ochroną prawną w pełnym zakresie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych osób, współpracujących
z Fundacją. Jakiekolwiek wykorzystywanie oznaczonych inicjatyw i form działalności, a w szczególności wykorzystywanie nazw powyższych inicjatyw, ich formy oraz prezentacji wizualnej informującej o inicjatywie, kierowanej do ogółu, bez pisemnej zgody Fundacji, jest niedozwolone.